Hội đồng trường của trường đại học tư thục bao gồm những ai? Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục bao gồm những nội dung gì?


Ai là chủ tịch hội đồng trường của trường đại học tư thục? Hội đồng trường của một trường đại học tư thục bao gồm những ai? Nội dung quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục được quy định như thế nào? Thắc mắc của bạn Thanh Tùng ở Long Thành.


Hội đồng trường của một trường đại học tư thục bao gồm những ai?

Tại Khoản 3 Điều 17 Luật Giáo dục đại học 2012 được sửa đổi bởi Khoản 12 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 quy định như sau:

Hội đồng trường đại học tư thục, đại học tư thục phi lợi nhuận

3. Số lượng thành viên hội đồng trường của trường đại học tư thục hoặc trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận phải là số lẻ và có thành phần như sau:

a) Hội đồng trường của trường đại học tư thục gồm đại diện nhà đầu tư, các thành viên trong và ngoài trường do hội nghị nhà đầu tư bầu và quyết định theo tỷ lệ góp vốn;

b) Hội đồng trường của trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận gồm đại diện nhà đầu tư do các nhà đầu tư bầu và quyết định theo tỷ lệ góp vốn; các thành viên trong và ngoài trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Theo đó, Ban giám hiệu nhà trường đại học tư thục bao gồm đại diện chủ đầu tư, các thành viên trong và ngoài trường đại học do đại hội nhà đầu tư bầu và quyết định theo tỷ lệ vốn góp.

Xem thêm:  Tra cứu điểm thi lớp 10 tỉnh Đà Nẵng năm 2023-2024? Nguyên tắc tuyển sinh lớp 10 tỉnh Đà Nẵng như thế nào?

Đại học tư thục

Đại học Dân lập (Ảnh từ Internet)

Ai là chủ tịch hội đồng trường của trường đại học tư thục?

Căn cứ Khoản 4 Điều 17 Luật Giáo dục đại học 2012 đã được sửa đổi bởi Khoản 12 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 quy định như sau:

Hội đồng trường đại học tư thục, đại học tư thục phi lợi nhuận

4. Tiêu chuẩn, bầu chủ tịch hội đồng trường, trách nhiệm của chủ tịch hội đồng trường; Danh sách, nhiệm kỳ và nguyên tắc làm việc của hội đồng trường trường đại học tư thục và trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận được quy định như sau:

a) Chủ tịch hội đồng đại học là cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của trường đại học theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học, do hội đồng đại học bầu và hội nghị nhà đầu tư hoặc hội nghị chủ sở hữu trường đại học bầu ra. ;

b) Trong các cuộc họp của hội đồng đại học, hiệu trưởng đại học chỉ có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết khi là thành viên của hội đồng đại học;

c) Trường hợp Chủ tịch hội đồng đại học là đại diện theo pháp luật của trường đại học hoặc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điểm b khoản 3 Điều 20 của Luật này thì phải đáp ứng tiêu chuẩn về hiệu quả hoạt động của trường đại học. hiệu trưởng trường đại học; chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

đ) Quy định khác tại khoản 4 và khoản 5 Điều 16 của Luật này.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng trường TP. đại học tư thục là cán bộ chuyên trách hoặc cán bộ kiêm nhiệm của trường đại học theo quy định về tổ chức và hoạt động của trường đại họcdo hội đồng trường bầu ra và được chủ đầu tư hoặc hội nghị chủ sở hữu thông qua trường đại học nhận ra.

Xem thêm:  Cơ sở giáo dục đại học thực hiện hợp tác quốc tế thông qua những hình thức nào theo quy định pháp luật?

Nội dung quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục được quy định như thế nào?

Tại Khoản 5 Điều 17 Luật Giáo dục đại học 2012 được sửa đổi bởi Khoản 12 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 quy định như sau:

Hội đồng quản trị trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động

5. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, bao gồm các nội dung quy định tại khoản 6 Điều 16 của Luật này; quy định tỷ lệ đại diện nhà đầu tư trong tổng số thành viên hội đồng trường.

Theo đó, quy chế tổ chức và hoạt động của đại học tư thục bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 6 Điều 16 Luật Giáo dục Đại học 2012 được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 10 Điều 1 Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018, cụ thể:

– Tiêu chuẩn, số nhiệm kỳ, ủy quyền của chủ tịch hội đồng trường;

– Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục bầu, miễn nhiệm phó chủ tịch (nếu có) và thư ký hội đồng trường;

Xem thêm:  Hướng dẫn tải và cài đặt TranS để học trực tuyến

– Số lượng, cơ cấu thành viên; việc bổ sung hoặc thay thế thành viên; hình thức quyết định của hội đồng trường đối với từng loại hoạt động;

– Thủ tục hội đồng trường quyết định nhân sự hiệu trưởng trường đại họcquyết định của các chức danh quản lý khác của trường đại học trong quy trình bổ nhiệm nhân sự; căn cứ, thủ tục đề nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm hiệu trưởng trường đại học; số lượng phó phòng; thời hạn tối đa giữ chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các chức vụ quản lý khác của trường đại học;

– Kinh phí hoạt động, cơ quan thường trực, cơ quan kiểm soát và bộ máy giúp việc của hội đồng trường; thể thức, thành phần họp toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường đại học;

– Phân định trách nhiệm, quyền hạn khác giữa hội đồng trường và hiệu trưởng trường đại học;

– Các nội dung khác theo yêu cầu về tổ chức và hoạt động của hội đồng trường.


Leave a Comment