Đáp án thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX


Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những kết quả chủ yếu, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX. Sau đây là đáp án tham khảo cuộc thi.

1. Đáp án tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX tuần 3

Câu 1: Một trong những kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công tác kiểm tra, giám sát?

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được chú trọng, góp phần ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được chú trọng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được chú trọng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được nâng cao, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Câu 2: Kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị?

Kết quả sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã giảm 40 tổ chức cơ sở đảng, 1.348 biên chế.

Kết quả sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã giảm 50 tổ chức cơ sở đảng, 1.448 biên chế.

Kết quả sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã giảm 70 tổ chức cơ sở đảng, 1.848 biên chế.

Kết quả sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã giảm 60 tổ chức cơ sở đảng, 1.548 biên chế.

Câu 3: Đâu là một nội dung trong nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc của các cấp uỷ, tổ chức đảng được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định?

Tập trung nâng cao năng lực cụ thể hoá chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn của tỉnh bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Nâng cao năng lực dự báo và tầm nhìn chiến lược, kết hợp đồng bộ giữa tính nguyên tắc, kế hoạch và tính linh hoạt, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn trong việc ban hành chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước. Nâng cao năng lực dự báo và tầm nhìn chiến lược, kết hợp đồng bộ giữa tính nguyên tắc, kế hoạch và tính linh hoạt, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn trong việc ban hành chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp.

Tập trung nâng cao năng lực cụ thể hoá chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao năng lực dự báo và tầm nhìn chiến lược, kết hợp đồng bộ giữa tính nguyên tắc, kế hoạch và tính linh hoạt, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn trong việc ban hành chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp.

Nâng cao năng lực cụ thể hoá chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn của tỉnh bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Nâng cao năng lực dự báo và tầm nhìn chiến lược, kết hợp đồng bộ giữa tính nguyên tắc, kế hoạch và tính linh hoạt, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn của tỉnh.

Câu 4: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến 2025 về xử lý nước thải tại các khu, cụm công nghiệp như thế nào?

Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90%. Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80% trở lên.

Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90% trở lên.

Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 95%. Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80% trở lên.

Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80% trở lên.

Câu 5: Đâu là một trong 5 bài học triết lý được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 rút ra từ thực tiễn 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?

Thường xuyên quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo, linh hoạt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương là cơ sở để xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ và quyết liệt với cố gắng chính trị cao, nỗ lực lớn để đạt hiệu quả cao nhất.

Thường xuyên quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo, linh hoạt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương là cơ sở để xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá; tập trung chỉ đạo thực hiện với cố gắng chính trị cao, nỗ lực lớn để đạt hiệu quả cao nhất.

Thường xuyên vận dụng sáng tạo, linh hoạt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương là cơ sở để xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ và quyết liệt với cố gắng chính trị cao, nỗ lực lớn để đạt hiệu quả cao nhất.

Quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo, linh hoạt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương là cơ sở để xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ và quyết liệt với cố gắng chính trị cao, nỗ lực lớn để đạt hiệu quả cao nhất.

Câu 6: Một trong những kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công tác quốc phòng, an ninh?

Công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các cấp; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và chọn lựa gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt kết quả tốt, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao.

Công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các cấp; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và chọn lựa gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt kết quả tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các cấp; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và chọn lựa gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt kết quả tốt, hoàn thành 98% chỉ tiêu được giao.

Công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các cấp; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và chọn lựa gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt kết quả tốt, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Câu 7: Một trong những kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh?

Năm 2019, Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh xếp thứ 28 trong cả nước, tăng 10 bậc so với năm 2015

Năm 2019, Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh xếp thứ 27 trong cả nước, tăng 10 bậc so với năm 2015.

Năm 2019, Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh xếp thứ 29 trong cả nước, tăng 10 bậc so với năm 2015

Năm 2019, Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh xếp thứ 30 trong cả nước, tăng 10 bậc so với năm 2015

Câu 8: Kết quả nổi bật về công tác quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?

Đến nay, tỉnh đã chấp thuận tài trợ nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 15 khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ trong Khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 4.000 ha…

Đến nay, tỉnh đã chấp thuận tài trợ nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 10 khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ trong Khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 5.000 ha…

Đến nay, tỉnh đã chấp thuận tài trợ nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 12 khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ trong Khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 3.000…

Đến nay, tỉnh đã chấp thuận tài trợ nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 15 khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ trong Khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 5.000 ha…

Câu 9: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua kết quả bầu cử với bao nhiêu ủy viên Ban Chấp hành khóa mới được bầu?

Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 54 đồng chí.

Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 52 đồng chí.

Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 51 đồng chí.

Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 53 đồng chí.

Câu 10: Đâu không phải là một trong ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra?

Đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học – công nghệ tiên tiến, chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ cho phát triển nông nghiệp và đời sống Nhân dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Mở rộng hợp tác quốc tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao; đẩy mạnh xây dựng các khu đô thị thông minh

Tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng giao thông liên kết các trục giao thông đầu mối trong tỉnh với các trung tâm kinh tế vùng Duyên hải Bắc Bộ; trong đó, tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển và các tuyến đường huyết mạch trong tỉnh. Xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Câu 11: Quy mô nền kinh tế của tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định là?

Quy mô nền kinh tế đến năm 2030 (tính theo GRDP, giá thực tiễn) tăng gấp 1,7 lần so với năm 2025 và đến năm 2045 tăng gấp 5 lần năm 2025.

Quy mô nền kinh tế đến năm 2030 (tính theo GRDP, giá thực tiễn) tăng gấp 1,9 lần so với năm 2025 và đến năm 2045 tăng gấp 7 lần năm 2025.

Quy mô nền kinh tế đến năm 2030 (tính theo GRDP, giá thực tiễn) tăng gấp 1,6 lần so với năm 2025 và đến năm 2045 tăng gấp 4 lần năm 2025.

Quy mô nền kinh tế đến năm 2030 (tính theo GRDP, giá thực tiễn) tăng gấp 1,8 lần so với năm 2025 và đến năm 2045 tăng gấp 6 lần năm 2025.

Câu 12: Kết quả nổi bật về xây dựng nông thôn mới sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?

Đến hết năm 2019, đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, vượt trước 2 năm so với mục tiêu Đại hội XIX; đặc biệt, có 100% dân cư nông thôn được cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, vượt trước 1 năm so với mục tiêu Đại hội XIX.

Đến hết năm 2019, đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, vượt trước 3 năm so với mục tiêu Đại hội XIX; đặc biệt, có 100% dân cư nông thôn được cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, vượt trước 2 năm so với mục tiêu Đại hội XIX.

Đến hết năm 2017, đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, vượt trước 3 năm so với mục tiêu Đại hội XIX; đặc biệt, có 100% dân cư nông thôn được cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, vượt trước 3 năm so với mục tiêu Đại hội XIX.

Xem thêm:  Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Đến tháng 5-2020, đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, vượt trước 3 năm so với mục tiêu Đại hội XIX; đặc biệt, có 100% dân cư nông thôn được cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, vượt trước 3 năm so với mục tiêu Đại hội XIX.

Câu 13: Một trong những nội dung trong nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?

Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, tận tụy với công việc.

Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, tận tụy với công việc.

Tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, trình độ, năng lực, tận tụy với công việc.

Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, trình độ, năng lực, tận tụy với công việc.

Câu 14: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 giảm số hộ nghèo so với năm 2020 là?

Giảm một nửa số hộ nghèo so với năm 2020.

Giảm 1/3 số hộ nghèo so với năm 2020.

Giảm 2/3 số hộ nghèo so với năm 2020.

Giảm 1/2 số hộ nghèo so với năm 2020.

Câu 15: Chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được xác định là gì?

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Câu 16: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định đến năm 2025, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là?

Đến năm 2025, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98% trở lên.

Đến năm 2025, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 85% trở lên.

Đến năm 2025, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên.

Đến năm 2025, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% trở lên.

Câu 17: Chỉ tiêu cơ bản phấn đấu hằng năm trong giai đoạn 2021-2025 về công tác xây dựng Đảng được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX xác định là?

Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 70% trở lên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên.

Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên.

Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 70% trở lên.

Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên.

Câu 18: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ trong GRDP là?

Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ trong GRDP (không tính thuế sản phẩm) đạt 80% trở lên.

Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ trong GRDP (không tính thuế sản phẩm) đạt từ 80% trở lên.

Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ trong GRDP (không tính thuế sản phẩm) đạt trên 80%.

Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ trong GRDP (không tính thuế sản phẩm) đạt 85% trở lên.

Câu 19: Một trong những nội dung trong nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã bốn sản phẩm (OCOP). Chú trọng phát triển ngành, nghề nông thôn; duy trì các làng nghề truyền thống gắn với xử lý ô nhiễm môi trường và phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Chú trọng phát triển ngành, nghề nông thôn; duy trì, phát triển các làng nghề truyền thống gắn với xử lý ô nhiễm môi trường và phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã ba sản phẩm (OCOP). Chú trọng phát triển ngành, nghề nông thôn; phát triển các làng nghề truyền thống gắn với xử lý ô nhiễm môi trường và phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã hai sản phẩm (OCOP). Chú trọng phát triển ngành, nghề nông thôn; duy trì, phát triển các làng nghề truyền thống gắn với xử lý ô nhiễm môi trường và phát triển các cơ sở sản xuất ở khu vực nông thôn.

Câu 20: Kết quả nổi bật về phát triển thể dục, thể thao sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?

Trong 5 năm, đạt 59 huy chương các giải thể thao quốc tế.

Trong 5 năm, đạt 89 huy chương các giải thể thao quốc tế.

Trong 5 năm, đạt 69 huy chương các giải thể thao quốc tế.

Trong 5 năm, đạt 79 huy chương các giải thể thao quốc tế.

2. Đáp án tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX tuần 2

Câu 1: Kết quả nổi bật về phát triển công nghiệp và xây dựng sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?

Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 15,5%/năm, vượt mục tiêu Đại hội đề ra (13,7%/năm).

Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 15,3%/năm, vượt mục tiêu Đại hội đề ra (13,6%/năm).

Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 15,2%/năm, vượt mục tiêu Đại hội đề ra (13,8%/năm).

Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 15,4%/năm, vượt mục tiêu Đại hội đề ra (13,5%/năm).

Câu 2: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người của người dân Thái Bình là?

Thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/năm trở lên

Thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/năm trở lên

Thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm trở lên

Thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/năm trở lên

Câu 3: Đâu là chỉ tiêu cơ bản phấn đấu hằng năm trong giai đoạn 2021-2025 về xây dựng cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX xác định?

Cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp xếp loại tốt đạt 94% trở lên.

Cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp xếp loại tốt đạt 90% trở lên.

Cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp xếp loại tốt đạt 93% trở lên.

Cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp xếp loại tốt đạt 95% trở lên.

Câu 4: Kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình hỗ trợ người có công, hộ nghèo cải thiện nhà ở và giải quyết việc làm cho người lao động sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?

Đã hỗ trợ xây dựng, nâng cấp 13.778 nhà ở cho người có công với cách mạng, 420 nhà ở cho người nghèo. Số lao động được giải quyết việc làm hằng năm đều tăng, bình quân 30.300 lao động/năm, trong đó xuất khẩu 3.000 lao động.

Đã hỗ trợ xây dựng, nâng cấp 15.778 nhà ở cho người có công với cách mạng, 422 nhà ở cho người nghèo. Số lao động được giải quyết việc làm hằng năm đều tăng, bình quân 32.300 lao động/năm, trong đó xuất khẩu 3.300 lao động.

Đã hỗ trợ xây dựng, nâng cấp 16.778 nhà ở cho người có công với cách mạng, 423 nhà ở cho người nghèo. Số lao động được giải quyết việc làm hằng năm đều tăng, bình quân 33.300 lao động/năm, trong đó xuất khẩu 3.200 lao động.

Đã hỗ trợ xây dựng, nâng cấp 14.778 nhà ở cho người có công với cách mạng, 421 nhà ở cho người nghèo. Số lao động được giải quyết việc làm hằng năm đều tăng, bình quân 31.300 lao động/năm, trong đó xuất khẩu 3.100 lao động.

Câu 5: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đặt ra mấy nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá phát triển?

3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá phát triển

4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá phát triển

5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá phát triển

3 nhiệm vụ trọng tâm và 5 khâu đột phá phát triển

Câu 6: Một trong những nội dung trong nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đổi mới cơ cấu nền kinh tế và các ngành sản xuất gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?

Tập trung hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát các quy hoạch ngành, lĩnh vực để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính khả thi, thống nhất, đồng bộ giữa các cấp quy hoạch.

Tập trung hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát các quy hoạch ngành, lĩnh vực để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính khả thi, thống nhất, đồng bộ giữa các cấp quy hoạch.

Tập trung hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát các quy hoạch ngành, lĩnh vực để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính khả thi, thống nhất, đồng bộ giữa các cấp quy hoạch.

Tập trung hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát các quy hoạch ngành, lĩnh vực để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính khả thi, thống nhất, đồng bộ giữa các cấp quy hoạch.

Câu 7: Kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp?

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả cao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển văn hóa- xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp được chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả bước đầu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Câu 8: Một trong những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 chỉ ra là?

Ý thức trách nhiệm, vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu một số địa phương, đơn vị chưa cao; kỷ luật, kỷ cương và ý thức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt …

Ý thức trách nhiệm, vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu một số địa phương, đơn vị chưa cao; kỷ luật, kỷ cương và ý thức chấp hành, thực thi nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt …

Xem thêm:  Đáp án thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh

Ý thức trách nhiệm, vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu một số địa phương chưa cao; kỷ luật, kỷ cương và ý thức chấp hành, thực thi nhiệm vụ của một bộ phận viên chức chưa tốt …

Ý thức của một số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu một số địa phương, đơn vị chưa cao. Kỷ luật, kỷ cương và ý thức chấp hành, thực thi nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt …

Câu 9: Một trong những nội dung trong nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi công vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; phấn đấu 95% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 được cung cấp đến người dân.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi công vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; phấn đấu 90% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 được cung cấp đến người dân.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi công vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 được cung cấp đến người dân.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi công vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; phấn đấu 85% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 được cung cấp đến người dân.

Câu 10: Kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về thực hiện chương trình bảo hiểm y tế?

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 90%.

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 80%.

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 95%.

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 98%.

Câu 11: Đâu là nội dung trong nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng và tính nghiêm minh, kịp thời trong công tác kiểm tra, giám sát được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?

Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí và Nhân dân.

Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra với công tác thanh tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí và Nhân dân.

Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí và Nhân dân.

Kết hợp chặt chẽ công tác giám sát của Đảng với công tác điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí và Nhân dân.

Câu 12: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến 2025 tỷ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa là?

Tỷ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 91% trở lên.

Tỷ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 93% trở lên.

Tỷ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 92% trở lên.

Tỷ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 90% trở lên.

Câu 13: Phương châm của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 là gì?

Dân chủ – Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển.

Dân chủ – Kỷ cương – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển.

Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển.

Đoàn kết – Kỷ cương – Dân chủ – Sáng tạo – Phát triển.

Câu 14: Một trong những nội dung trong nhiệm vụ, giải pháp để tập trung thực hiện có hiệu quả việc cơ cấu lại các ngành công nghiệp được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?

Ưu tiên thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước có uy tín, thương hiệu, có năng lực đầu tư các dự án có quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, sản xuất các sản phẩm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, thân thiện với môi trường, không thâm dụng đất đai và lao động.

Ưu tiên thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước có uy tín, thương hiệu, có năng lực về tài chính, công nghệ vào đầu tư các dự án có quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, sản xuất các sản phẩm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, thân thiện với môi trường, không thâm dụng đất đai và lao động.

Ưu tiên thu hút các doanh nghiệp ngoài nước có uy tín, thương hiệu, có năng lực về tài chính, công nghệ vào đầu tư các dự án có quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, sản xuất các sản phẩm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, thân thiện với môi trường, không thâm dụng đất đai và lao động.

Ưu tiên thu hút các doanh nghiệp trong nước có uy tín, thương hiệu, có năng lực về tài chính, công nghệ vào đầu tư các dự án có quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, sản xuất các sản phẩm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, thân thiện với môi trường, không thâm dụng đất đai và lao động.

Câu 15: Một trong những nội dung trong nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đổi mới toàn diện sự nghiệp giáo dục-đào tạo được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?

Thực hiện tốt hơn phân luồng học sinh trước khi vào đại học. Nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo nghề; đầu tư thích đáng cho đào tạo nhân lực. Xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đào tạo lại lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu chuyển đổi nghề nghiệp.

Thực hiện tốt hơn phân luồng học sinh sau trung học phổ thông. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề; đầu tư thích đáng cho đào tạo nhân lực chất lượng cao. Xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đào tạo lại lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu chuyển đổi nghề nghiệp.

Thực hiện tốt hơn phân luồng học sinh sau tiểu học. Nâng cao năng lực đào tạo nghề; đầu tư thích đáng cho đào tạo nhân lực chất lượng cao. Xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đào tạo lại lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu chuyển đổi nghề nghiệp.

Thực hiện tốt hơn phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo nghề; đầu tư thích đáng cho đào tạo nhân lực chất lượng cao. Xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đào tạo lại lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu chuyển đổi nghề nghiệp.

Câu 16: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là bao nhiêu?

GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 tương đương với bình quân chung của cả nước và đến năm 2045 cao gấp 1,5 lần trở lên mức bình quân chung của cả nước.

GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 gần bằng với bình quân chung của cả nước và đến năm 2045 cao gấp 1,5 lần trở lên mức bình quân chung của cả nước.

GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 cao hơn với bình quân chung của cả nước và đến năm 2045 cao gấp 1,5 lần trở lên mức bình quân chung của cả nước.

GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 tương đương với bình quân chung của cả nước và đến năm 2045 cao gấp 1,2 lần trở lên mức bình quân chung của cả nước.

Câu 17: Theo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, GRDP và thu nhập bình quân đầu người năm 2020 so sánh với năm 2015?

Ước cao gấp 1,2 – 1,3 lần so với năm 2015.

Ước cao gấp 1,4 – 1,5 lần so với năm 2015.

Ước cao gấp 1,7 – 1,8 lần so với năm 2015.

Ước cao gấp 1,5 – 1,6 lần so với năm 2015.

Câu 18: Đâu là đánh giá của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội góp phần phát huy dân chủ, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; chất lượng các tổ chức cơ sở được nâng lên.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều đổi mới, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đại đoàn kết toàn dân; chất lượng các tổ chức cơ sở được nâng lên.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều đổi mới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; chất lượng các tổ chức cơ sở từng bước được nâng lên.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều đổi mới, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; chất lượng các tổ chức cơ sở được nâng lên.

Câu 19: Kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên?

Bình quân hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng và 88,56% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bình quân hằng năm có 94,6% tổ chức cơ sở đảng và 88,56% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bình quân hằng năm có 94,5% tổ chức cơ sở đảng và 88,56% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bình quân hằng năm có 94,7% tổ chức cơ sở đảng và 88,56% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Câu 20: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 có bao nhiêu bác sĩ trên 1 vạn dân ?

Số bác sĩ trên 1 vạn dân đạt 12 bác sĩ trở lên.

Số bác sĩ trên 1 vạn dân đạt 13 bác sĩ trở lên.

Số bác sĩ trên 1 vạn dân đạt 14 bác sĩ trở lên.

Số bác sĩ trên 1 vạn dân đạt 15 bác sĩ trở lên.

3. Đáp án tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX tuần 1

Câu 1: Một trong những nội dung của nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, phát triển Khu kinh tế Thái Bình được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?

Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác quản lý và phát triển Khu kinh tế. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư để đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, uy tín, thương hiệu vào đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác quy hoạch, quản lý và phát triển Khu kinh tế. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư để đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, uy tín, thương hiệu vào đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác quy hoạch và phát triển Khu kinh tế. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư để đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, uy tín, thương hiệu vào đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác quy hoạch, quản lý và phát triển Khu kinh tế. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư để đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính vào đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Câu 2: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra bao nhiêu chỉ tiêu cơ bản phấn đấu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045?

Thông qua 23 chỉ tiêu cơ bản.

Thông qua 20 chỉ tiêu cơ bản.

Thông qua 21 chỉ tiêu cơ bản.

Thông qua 22 chỉ tiêu cơ bản.

Câu 3: Một trong những kết quả nổi bật về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là?

Môi trường đầu tư kinh doanh từng bước được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Số doanh nghiệp thành lập mới 5 năm qua tăng 53,7% về số lượng và tăng 2,5 lần về vốn đăng ký so với nhiệm kỳ trước.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Số doanh nghiệp thành lập mới 5 năm qua tăng 53,7% về số lượng và tăng 1,5 lần về vốn đăng ký so với nhiệm kỳ trước.

Xem thêm:  Cuộc thi tìm hiểu về tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Số doanh nghiệp thành lập mới 5 năm qua tăng 53,1% về số lượng và tăng 1,4 lần về vốn đăng ký so với nhiệm kỳ trước.

Môi trường đầu tư kinh doanh bước đầu được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Số doanh nghiệp thành lập mới 5 năm qua tăng 50,7% về số lượng và tăng 1,5 lần về vốn đăng ký so với nhiệm kỳ trước.

Câu 4: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội?

Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội giảm còn 22%.

Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội giảm còn 21%.

Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội giảm còn 23%.

Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội giảm còn 20%.

Câu 5: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến 2025 tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao là?

Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt 19% trở lên.

Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt 18% trở lên.

Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt 20% trở lên.

Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt 21% trở lên.

Câu 6: Một trong những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là?

Tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh năm 2010) bình quân 5 năm (2016-2020) ước tăng 9%/năm, vượt mục tiêu Đại hội XIX đề ra (9,6%/năm).

Tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh năm 2010) bình quân 5 năm (2016-2020) ước tăng 8,9%/năm, vượt mục tiêu Đại hội XIX đề ra (7,6%/năm).

Tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh năm 2010) bình quân 5 năm (2016-2020) ước tăng 10%/năm, vượt mục tiêu Đại hội XIX đề ra (8,6%/năm).

Tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh năm 2010) bình quân 5 năm (2016-2020) ước tăng 9%/năm, vượt mục tiêu Đại hội XIX đề ra (8,6%/năm).

Câu 7: Theo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2020 ước đạt bao nhiêu và so sánh với năm 2015?

Ước đạt trên 8.500 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2015.

Ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, gấp 1,3 lần so với năm 2015.

Ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, gấp 1,35 lần so với năm 2015.

Ước đạt trên 7.000 tỷ đồng, gấp 1,2 lần so với năm 2015.

Câu 8: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra mục tiêu phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025, 2030 và 2045 là?

Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và trở thành tỉnh phát triển vào năm 2045.

Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển, đến năm 2030 nằm trong nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển, nằm trong nhóm dẫn đầu và đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Câu 9: Một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng là?

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được tăng cường; nội dung, hình thức và phương pháp được từng bước đổi mới; chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng bước đầu được tăng cường; nội dung, hình thức và phương pháp được đổi mới; chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được tăng cường; nội dung, hình thức và phương pháp được đổi mới; chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được tăng cường; nội dung, hình thức và phương pháp được đổi mới, hiệu quả được nâng cao.

Câu 10: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có bao nhiêu đại biểu chính thức tham dự Đại hội?

320 đại biểu.

350 đại biểu.

340 đại biểu.

330 đại biểu.

Câu 11: Một trong những thành tựu nổi bật về chuyển dịch cơ cấu kinh tế sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là?

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ đạt 95,5%, tăng 8,5% so với năm 2015.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ trong GRDP đạt 75,5%, tăng 9,5% so với năm 2015.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ tăng 8,5% so với năm 2015.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ trong GRDP đạt 85,5%.

Câu 12: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức vào thời gian nào, ở đâu?

Trong 03 ngày, ngày 13, 14, 15 tháng 10 năm 2020, tại Thành phố Thái Bình.

Trong 03 ngày, ngày 12, 13, 14 tháng 10 năm 2020, tại Thành phố Thái Bình.

Trong 03 ngày, ngày 16, 17, 18 tháng 10 năm 2020, tại Thành phố Thái Bình.

Trong 03 ngày, ngày 14, 15, 16 tháng 10 năm 2020, tại Thành phố Thái Bình.

Câu 13: Một trong những kết quả nổi bật trên lĩnh vực giáo dục – đào tạo và dạy nghề sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là?

Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 93,15%, tăng 12,3% so với năm 2015; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó đào tạo nghề đạt 56,5%, tăng 15% so với năm đầu nhiệm kỳ.

Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 73,15%, tăng 14,3% so với năm 2015; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, trong đó đào tạo nghề đạt 58,5%, tăng 15% so với năm đầu nhiệm kỳ.

Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 93,15%, tăng 11,3% so với năm 2015; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, trong đó đào tạo nghề đạt 56,5%, tăng 14% so với năm đầu nhiệm kỳ.

Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 83,15%, tăng 12,3% so với năm 2015; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó đào tạo nghề đạt 57,5%, tăng 15% so với năm đầu nhiệm kỳ.

Câu 14: Một trong những nội dung của nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên; trọng tâm là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XI, khoá XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên; trọng tâm là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá IX, khoá X) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên; trọng tâm là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên; trọng tâm là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 (khoá XI, khoá XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Câu 15: Một trong những hạn chế, yếu kém về phát kinh tế sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, chỉ ra là?

Quy mô nền kinh tế nhỏ, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; chất lượng tăng trưởng chưa cao. Việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất còn chậm, chưa đạt yêu cầu; còn 2/31 chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra.

Quy mô nền kinh tế nhỏ, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; chất lượng tăng trưởng chưa cao. Việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất còn chậm, chưa đạt yêu cầu; còn 3/31 chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra.

Quy mô nền kinh tế nhỏ, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; chất lượng tăng trưởng chưa cao. Việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất còn chậm, chưa đạt yêu cầu; còn 3/30 chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra.

Quy mô nền kinh tế nhỏ, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; chất lượng tăng trưởng chưa cao. Việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất còn chậm, chưa đạt yêu cầu; còn 3/29 chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra.

Câu 16: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia là?

Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 97% trở lên.

Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 95% trở lên.

Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 99% trở lên.

Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 93% trở lên.

Câu 17: Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định đó là?

Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Câu 18: Một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công tác Dân vận, xây dựng mô hình “Dân vận khéo”?

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và thực hiện 8.229 mô hình “Dân vận khéo”.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và thực hiện 8.239 mô hình “Dân vận khéo”.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và thực hiện 8.219 mô hình “Dân vận khéo”.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và thực hiện 8.209 mô hình “Dân vận khéo”.

Câu 19: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra chỉ tiêu về tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 được xác định là bao nhiêu %?

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 8%/năm trở lên.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 10%/năm trở lên.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9%/năm trở lên.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 7%/năm trở lên.

Câu 20: Theo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đến năm 2020, số giường bệnh và số bác sỹ trên 1 vạn dân của tỉnh Thái Bình đạt bao nhiêu so với bình quân chung của cả nước?

Đến năm 2020, toàn tỉnh có 37,5 giường bệnh và 11,2 bác sĩ/vạn dân, cao gấp 1,3 lần so với bình quân chung cả nước.

Đến năm 2020, toàn tỉnh có 36,5 giường bệnh và 10,2 bác sĩ/vạn dân, cao gấp 1,2 lần so với bình quân chung cả nước.

Đến năm 2020, toàn tỉnh có 38,5 giường bệnh và 12,2 bác sĩ/vạn dân, cao gấp 1,4 lần so với bình quân chung cả nước.

Đến năm 2020, toàn tỉnh có 39,5 giường bệnh và 13,2 bác sĩ/vạn dân, cao gấp 1,5 lần so với bình quân chung cả nước.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của thcsyentran.edu.vn.

Leave a Comment