Con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng có được cộng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023? Điều kiện công nhận tốt nghiệp như thế nào?


Con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng có được cộng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023? Các yêu cầu tốt nghiệp là gì? Câu hỏi của bạn Linh sống tại Quảng Bình.


Con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng có được cộng thêm điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023?

Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 39 Ban hành kèm theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

điểm ưu tiên

1. Xét công nhận tốt nghiệp THPT tính theo 3 khu vực gồm khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3; trong đó, đối tượng 1 là thí sinh bình thường không được cộng điểm ưu tiên; Đối tượng 2 và đối tượng 3 được cộng điểm ưu tiên.

2. Loại 2: Cộng 0,25 điểm cho thí sinh thuộc một trong các loại sau:

a) Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm năng lực lao động dưới 81% (đối với trình độ trung học);

b) Con của thương binh, bệnh binh và người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm năng lực lao động dưới 81%; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; Con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động;

Như vậy, căn cứ quy định trên thì con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng thuộc đối tượng được cộng điểm ưu tiên nhân hệ số 2 và sẽ được cộng 0,25 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Xem thêm:  Người học ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc nào?

Con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng có được cộng thêm điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023? (Hình ảnh từ internet)

Điều kiện công nhận tốt nghiệp cho con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng được quy định như thế nào?

Căn cứ quy định tại Điều 42 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Công nhận tốt nghiệp THPT

1. Thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi tất cả các bài thi và môn thi thành phần của bài thi tổ hợp để công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm. theo thang điểm 10 và có điểm tự chọn cá nhân đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

2. Những thí sinh đủ điều kiện dự thi và được miễn tất cả các bài thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định tại Điều 36 của Quy chế này được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Theo đó, để được công nhận tốt nghiệp, con của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng dự thi phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Đủ điều kiện tham gia

– Không bị kỷ luật hủy kết quả bài thi tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm bài thi từ 5,0 (năm) điểm trở lên. .

Trường hợp con của bà mẹ Việt Nam là người khuyết tật đủ điều kiện dự thi thì được miễn tất cả các bài thi trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định tại Điều 36 của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư này . Ngày 15 tháng 4 năm 2020/TT-BGDĐT, sẽ công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Xem thêm:  Đại Học cảnh Sát Nhân Dân Thông Báo Tuyển Sinh 2023

Con của Mẹ Việt Nam anh hùng bị khuyết tật có được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023?

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 36 Ban hành kèm theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Miễn tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT

3. Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm năng lực lao động từ 61% trở lên; Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, bản thân bị suy giảm năng lực lao động từ 61% trở lên phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục phổ thông: Hoàn thành chương trình trung học phổ thông; có đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Quy chế này; có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp;

b) Đối với người khuyết tật học không theo chương trình giáo dục phổ thông: Nhận xác nhận của hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học tập về kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp trung học; có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp;

c) Đối với người hoạt động kháng chiến và con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Học hết phổ thông trung học; có đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Quy chế này; có giấy xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm năng lực lao động từ 61% trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Như vậy, căn cứ quy định trên, con của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là người khuyết tật được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 khi đáp ứng các điều kiện sau:

Xem thêm:  Hướng dẫn tải và cài đặt TranS để học trực tuyến

– Đối với con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng bị khuyết tật học theo chương trình giáo dục phổ thông phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Hoàn thành chương trình THPT;

+ Đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Ban hành kèm theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT;

+ Có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Đối với con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng là người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục phổ thông phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Được hiệu trưởng trường phổ thông nơi học sinh đăng ký học xác nhận kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp trung học phổ thông;

Có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.


Leave a Comment