Cảm nhận về nhân vật ông Sáu trong đoạn trích Chiếc lược ngà

   Cảm nhận nhân vật ông Sáu, tuyển chọn những bài văn hay phân tích, cảm nhận về nhân vật ông Sáu trong đoạn trích Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng. Đề bài: Trình bày cảm nhận của anh/chị về nhân vật ông Sáu trong đoạn trích Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng. Hướng dẫn làm … Read more

Phân tích đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều)

Phân tích đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều –  đoạn trích nằm ở phần hai “Gia biến và lưu lạc” của tác phẩm Truyện Kiều, có giá trị tố cáo hiện thực và chứa chan tinh thần nhân đạo. Tham khảo tài liệu dưới đây để nắm được cách làm cho dạng bài tập này. Đề bài … Read more

Phân tích đặc sắc nghệ thuật trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích

Đề bài: Phân tích những nét đặc sắc nghệ thuật trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều – Nguyễn Du). *** * Tóm tắt những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn trích: – Thể thơ lục bát cổ truyền – Nghệ thuật miêu tả nội tâm đặc sắc với bút pháp tả … Read more